Sustavi modeliranja, praćenja i prognoziranja

Klimatski utjecaji
Nespecifični utjecaji
Sektori
Međusektorska kategorija
Kategorija prema IPCC-u
Društvena kategorija: Informacijski aspekti
Photo by SpaceX

OPIS

Suočavanje s klimatskom varijabilnošću i promjenama zahtijeva dostupnost pravovremenih i pouzdanih podataka o klimi, kao i ažurnih podataka o pojavi i ozbiljnosti ekstremnih događaja, mogućim utjecajima i njihovu trajanju. Sustavno praćenje, daljinska detekcija, modeliranje i njihova integracija s GIS sustavima smatraju se mogućnostima jačanja planiranja i provedbe prilagodbe. U tom smislu, sve snažniji razvoj moćnijih i operativnijih sustava za podršku odlučivanju, koji se također temelje na alatima za vizualizaciju podataka, mogu poboljšati prijenos znanstvenih spoznaja o klimatskim promjenama na donošenje i provedbu odluka. 

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) smatra da je u mnogim dijelovima svijeta prognoziranje i dalje jedina učinkovita mjera, koja se može realno provoditi s ciljem zaštite života i imovine u slučaju ekstremnih meteoroloških događaja. Meteorološke službe imaju posebnu ulogu u prilagodbi. Kombiniraju prikupljanje podataka o klimi iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti s razvojem proizvoda koji doprinose boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjena na prirodne i ljudske sustave,  te uporabom tih podataka i proizvoda u donošenju odluka. Pouzdane informacije o klimatskim promjenama i povezane usluge već su pokazale svoju ulogu u sektorima osjetljivima na klimatske promjene, poput poljoprivrede, zdravstva, smanjenja rizika od katastrofa, opskrbe energijom i vodom (Globalni okvir za klimatske servise). 

Služba za klimatske promjene Copernicus (C3S) pruža mjerodavne informacije o prošlim, sadašnjim i budućim klimatskim uvjetima u Europi, podržavajući politike Europske unije za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena. C3S provodi Europski centar za vremenske prognoze srednjeg dometa za EU i osigurava važan doprinos Globalnom okviru za klimatske servise (GFCS).

U tom smislu, projekt iz programa H2020 Clara radi na razvoju novih i poboljšanju postojećih, inovativnih klimatskih servisa, nadovezujući se na najnovije kratkoročne prognoze C3S, usmjerene na učinkovitije upravljanje prirodnim resursima i poboljšanu otpornost na klimatske promjene. Klimatski servisi razvijeni u okviru ovog projekta uključuju horizontalni servis (DATACLIME) koji osigurava jednostavan pristup podacima o klimi i personalizirane klimatske analize, kao i nekoliko sektorskih klimatskih servisa koji djeluju lokalno, uključujući one napravljene i testirane u nekim područjima talijanske regije Emilia-Romagna. Primjeri sektorskih klimatskih servisa uključuju:

  • FLOODMAGE za smanjenje rizika katastrofe zbog poplava koje su nastale uslijed obalnih olujnih uspora, obilnih kiša i izljeva rijeke, uključujući demo program za obalni grad Rimini; 
  • IRRICLIME je klimatski pametni alat za područje navodnjavanja koji prostorno i vremenski može prognozirati osnovne varijable proračuna za vodu u poljoprivrednom sustavu vodnog područja Castiglione u regiji Emilia-Romagna,  
  • AQCLI, koji osigurava procjenu utjecaja klimatskih promjena na kvalitetu zraka, posebno oko grada Bologne. 

Za Jadransko-jonsku regiju, kroz projekt I-STORMS koji podržava program Interreg ADRION, izrađen je mrežni integrirani sustav (IWS). Ovo je zajednički i interoperabilni sustav koji omogućava bolju razmjenu informacija između partnera i dionika na jadransko-jonskom području o olujnom nevremenu na moru i njegovim učincima na obalna područja. Mrežni sustav I-STORMS kombinacija je uobičajenog podatkovnog sustava za razmjenu podataka o oceanskim mjerenjima i prognozama, višemodelnog sustava prognoziranja, geoportala i interaktivnih alata za geovizualizaciju kako bi rezultati postali što dostupniji javnosti.

TROŠKOVI I KORISTI

Značajne izravne koristi najčešće proizlaze iz kombinacije sustava praćenja, modeliranja i prognoziranja s klimatskim servisima i sustavima ranog upozoravanja. Povijesni klimatski trendovi, uključujući ekstremne vremenske događaje, projekcije klimatskih promjena i njihovih utjecaja i analizu rizika i ranjivosti sektora na klimatske promjene, olakšavaju dugoročno prilagođavanje i donošenje odluka temeljenih na dokazima. Koristi su posebno povezane s provedbom ovih aktivnosti u nekoliko sektora osjetljivih na klimatske promjene, primjerice u poljoprivredi (npr. optimizacija navodnjavanja u razdobljima nestašice vode), u zdravstvenom sektoru zdravstva (npr. potpora sustavu upozoravanja na toplinske valove i provedba akcijskih planova zaštite od vrućina) i kod smanjenja rizika od katastrofa (posebice kod upravljanja poplavama i sušama).

Prema Izvještaju WMO-a o stanju klimatskih servisa u sektoru poljoprivrede, podaci o klimatskim promjenama i povezani servisi  dovode do boljih ishoda u području poljoprivrede, sigurnosti hrane i koristi za dionike u tom sektoru. U izvještaju se procjenjuje da su koristi od ulaganja u klimatske servise deseterostruki naspram troškova i da koristi od sustavnog ulaganja u jačanje operativnog globalnog, regionalnog i nacionalnog hidrometeorološkog sustava potrebnog za rad klimatskih servisa premašuju troškove u omjeru od otprilike 80 naprema 1. Preporučuje se postupno pokrivanje sve većeg prostora klimatskim servisima koji donose dokazane prednosti u prilagodbi, koje treba poduprijeti i odgovarajućim financijskim sredstvima. Da bi se to postiglo, potrebno je sustavno praćenje i procjena njihovih društveno-ekonomskih koristi. 

Prednosti sustava praćenja, modeliranja i prognoziranja ovise o intrinzičnim karakteristikama (preciznosti, vremenskoj i prostornoj razlučivosti, vremenu potrebnom za pokretanje modela), ali i o procesu donošenja odluka (pristupu informacijama o klimi, stavu o razumijevanju rizika) i o sustavu governancea (programima i politikama).

VRIJEME PROVEDBE I VIJEK TRAJANJA

Vrijeme provedbe ovisi o specifičnom cilju i karakteristikama sustava modeliranja, praćenja i prognoziranja. Održavanje i poboljšanje ovih sustava kontinuirani je proces potreban kako bi se smanjila nesigurnost i pružile pouzdane informacije prilagođene svakom pojedinom sektoru, prostoru i cilju. Vijek trajanja ovisi o financijskim mogućnostima održavanja i nadogradnje ovih sustava. Dostupnost kvalificiranih stručnjaka također je preduvjet za pokretanje i postupno unapređivanje sustava modeliranja, praćenja i prognoziranja.

IZVOR DODATNIH INFORMACIJA

World Meteorological Organization

Global framework for Climate Services

Climate Adapt Platform

World Meteorological Organization, (2019). 2019 State of Climate Services. Agriculture and food security.