Upravljanje u zajednici i prilagodljivo zajedničko upravljanje kao pristup prilagodbi

Klimatski utjecaji
Nespecifični utjecaji
Sektori
Međusektorska kategorija
Kategorija prema IPCC-u
Društvena kategorija: Bihevioralni aspekti, Društvena kategorija: Informacijski aspekti, Institucionalna: Vladine politike i programi

OPIS

Prilagodba u zajednici (CBA) odnosi se na stvaranje i provedbu lokalno vođenih strategija prilagodbe prema pristupu učenja kroz praksu i pristupu odozdo prema gore (Peto izvješće IPCC-a o procjeni klimatskih promjena). Karakterizira je intenzivno uključivanje dionika i ranjivih skupina u donošenje odluka, izradu i provedbu mjera prilagodbe. Korištenje pristupa prilagodbe u zajednici (CBA) podrazumijeva da strategije prilagodbe nastaju aktivnim sudjelovanjem zajednica i lokalnih dionika koji time razvijaju snažan osjećaj pripadnosti i smatraju da se pitanje njihovih potreba učinkovito rješava.

Slično tome, često korišteni termin prilagodljivog zajedničkog upravljanja (ACM) u prilagodbi na klimatske promjene pridružuje se konceptima suradničkog upravljanja i prilagodljivog upravljanja. Suradničko upravljanje podrazumijeva uključivanje svih dionika zainteresiranih za određeno pitanje, kako vertikalno (na različitim razinama vlasti), tako i horizontalno (u različitim sektorima i nadležnostima). Prilagodljivo upravljanje podrazumijeva fleksibilnost cijelog procesa, uz svijest o tome da promjena lokalnih uvjeta ili napredak znanstvenih spoznaja često zahtijevaju periodičnu reviziju planova i strategija, usavršavanje i poboljšanje ishoda u skladu s pristupom učenja kroz praksu. 

Pojmovi prilagodbe u zajednici (CBA) i prilagodljivog zajedničkog upravljanja (ACM) osmišljeni su oko  participativnog pristupa prilagodbi, iako prvi pojam stavlja snažniji fokus na uključenost ranjivih lokalnih skupina. Uistinu, prilagodba u zajednici (CBA) posebno je prisutna u zemljama u razvoju i osobito se usmjerava na ulogu pristupa odozdo prema gore (eng. bottom-up) u upravljanju resursima i prilagodbi. Oba su pristupa relativno nova u prilagodbi na klimatske promjene, ali već se dugi niz godina koriste u rješavanju drugih pitanja povezanih s održivim razvojem i zaštitom okoliša (npr. zajedničko upravljanje ribarstvom, upravljanje prirodnim resursima u zajednici, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice). Prilagodljivo zajedničko upravljanje i iskustva u zajednici u drugim kontekstima zaštite okoliša mogu se primijeniti i na prilagodbu na klimatske promjene. Neki primjeri iskustava na razini zajednice o prilagodbi na klimatske promjene u obalnim područjima navedeni su u Petom izvješću IPCC-a o procjeni klimatskih promjena u kontekstu borbe protiv povećanog saliniteta, poplava/bujica, ciklona/olujnih udara ili višestrukih utjecaja na obalna područja. U Italiji, projekt Blue-Ap pružio je primjer participativnog procesa u provedbi Plana prilagodbe klimatskim promjenama za općinu Bologna (Italija, regija Emilia-Romagna). Organizirani su ciljani sastanci i fokusne skupine s ciljem prikaza i razgovora o lokalnim okolišnim izazovima povezanih s klimatskim promjenama i prijedlozima Plana. U okviru projekta CHANGE WE CARE financiranog iz programa Interreg Italija-Hrvatska, mjere prilagodbe za osjetljiva područja na pilot lokacijama razvijaju se u suradnji s lokalnim vlastima i o njima se raspravlja s dionicima i obalnim zajednicama koje mogu imati koristi od njihove provedbe.

Pristupi prilagodbe u zajednici (CBA) i prilagodljivog zajedničkog upravljanja (ACM) mogu ponuditi rješenja za pojedinu klimatsku nepogodu (npr. poplavu, požar) ili širok raspon rizika i resursa (npr. pripremu integriranih zdravstvenih planova ili provedbu integralnog upravljanja obalnim područjem), što u konkretnom slučaju uključuje veći broj različitih dionika koji dijele zajedničke interese u pojedinom pitanju. Posebno u ovom slučaju, uporaba zajedničkih platformi za dijalog između različitih dionika može olakšati proces prilagodbe uz potpuno participativni pristup. Komunikacija je ključna radi usvajanja zajedničkog stajališta o bilo kojem pitanju koje se odnosi na klimu i ključni je element pristupa prilagodbe u zajednici (CBA) i prilagodljivog zajedničkog upravljanja (ACM). Iz tog razloga, o klimatskim utjecajima treba govoriti primjerenim jezikom koji omogućava razumijevanje i proaktivno sudjelovanje građana u donošenju odluka.

Mrežna platforma regije Emilia-Romagna „Osservatorio Partecipazione“ prikuplja informacije o različitim participativnim procesima u Italiji, omogućujući procjenu i usporedbu učinka regionalnih politika koje podržavaju demokratsku participaciju građana. Djeluje kao zajednički prostor interakcije i razmjene između različitih dionika, koji je otvoren za javnost radi pristupa i razmjene informacija o iskustvima participacije.

Različiti stupnjevi suradnje s lokalnim dionicima mogući su kako u pristupu prilagodbe u zajednici, tako i u pristupu prilagodljivog zajedničkog upravljanja, a kreću se od jednostavnijih savjetovanja lokalnih dionika do potpunog prijenosa ovlasti na lokalne upravljačke skupine. Primjeri takovih praksi dani su u  slučajevima iz prakse: u regiji Emili-Romagni, Šibensko-Kninskoj županiji te u Škocjanskom zatoku. Adaptivni i participativni proces zahtijevaju pravilno upravljanje koje omogućuje uključivanje većeg broja dionika u strukturirani proces prilagodbe. Adaptivne organizacije poput odbora sastavljenih od različitih dionika mogu igrati ključnu ulogu u ovom pristupu prilagodbi.

TROŠKOVI I KORISTI

Pristupi prilagodbe u zajednici (CBA) i prilagodljivog zajedničkog upravljanja (ACM) jačaju svijest i razumijevanje zajednica o pitanjima klimatskih promjena, usađujući nova znanja u postojeće zajednice. Lokalne zajednice i dionici smatraju da su njihove potrebe i prioriteti zadovoljeni ako su u potpunosti uključeni u proces prilagodbe, što stvara povoljno okruženje za izradu i odabir mjera prilagodbe. Rješenja koja podrazumijevaju promjenu navika bolje su prihvaćena ako se klimatski rizici prenose na primjerenom jeziku i u formatu koji mogu razumjeti i nestručnjaci. 

Uspostavljanje mreža različitih dionika, upravljačkih struktura i mehanizama tijekom iskustva prilagodbe u zajednici (CBA) i prilagodljivog zajedničkog upravljanja (ACM) može se smatrati dodanom vrijednošću ovog procesa koji je moguće održavati i istovremeno raditi na rješavanju i otklanjanju drugih problema, poput smanjenja emisija i ublažavanja klimatskih promjena.

Konačno, proces učenja kroz praksu koje karakterizira prilagodbu u zajednici (CBA) i prilagodljivo zajedničko upravljanje (ACM) pruža mogućnosti za eksperimentiranje i pilot intervencije, koje će biti korisne i za znanstvena primijenjena istraživanja.

Specifični troškovi prilagodbe u zajednici (CBA) i prilagodljivog zajedničkog upravljanja (ACM) odnose se na organizaciju radionica, sastanaka, obrazovnih kampanja i drugih inicijativa angažiranja, kao i na pripremu materijala koji se koriste za prenošenje informacija i komunikaciju. Stvaranje mehanizama upravljanja koji koordiniraju provedbom pristupa prilagodbe u zajednici (CBA) i prilagodljivog zajedničkog upravljanja (ACM) najčešće zahtijeva namjenska financijska sredstva i ljudske potencijale. U definiranju strategije prilagodbe, troškovi provedbe variraju ovisno o odabranim specifičnim mjerama prilagodbe.

VRIJEME PROVEDBE I VIJEK TRAJANJA

Uključivanje dionika i lokalnih zajednica može zahtijevati dosta vremena i uistinu može produljiti predviđeni rok pripreme mjera prilagodbe. Različita mišljenja raznih dionika uključenih u ovaj proces mogu stvoriti prilike za sukobe koje je potrebno riješiti kako bi se postigla usuglašena percepcija klimatskih rizika i zajednička vizija o mogućim mjerama prilagodbe.

Mehanizmi upravljanja i organizacijske strukture (npr. odbori koji okupljaju različite dionike, zajedničke platforme za dijalog) koji se uspostavljaju tijekom procesa prilagodbe mogu imati dug životni vijek i nadživjeti čak i sâm proces.

IZVOR DODATNIH INFORMACIJA

IPCC (2014). Fifth Assessment Report, chapter 14, Adaptation Needs and Options

IPCC (2014). Fifth Assessment Report, chapter 5, Coastal Systems and Low-Lying Areas 

CARE (2014). Community-based adaptation in practice: A global overview of CARE International’s practice of Community-Based Adaptation (CBA) to climate change

Plummer et al (2013). Can Adaptive Co-management Help to Address the Challenges of Climate Change Adaptation? Ecology and Society 18(4), art. 2.