Izrada plana

Korak 4. Procjena mogućnosti i izrada plana prilagodbe

Prethodni koraci trebali bi osigurati ulazne podatke za izradu plana prilagodbe, čime će se istaknuti prioritetne mogućnosti prilagodbe. Mogućnosti prilagodbe mjere su kojima se želi smanjiti ranjivost na glavne klimatske izazove i iskoristiti nove mogućnosti koje proizlaze iz promijenjenih klimatskih uvjeta. Mogu se kretati u rasponu od mjera usmjerenih na izgradnju kapaciteta prilagodbe i uspostavu mehanizama governancea i potpore do mjera koje se provode na terenu radi rješavanja međusektorskih ili sektorskih ranjivosti. Međutim, iluzorno je očekivati prilagodbu bez održivosti. Stoga prilikom izrade plana prilagodbe i utvrđivanja mjera prilagodbe treba imati na umu širi kontekst održivosti. 

 • Odabir mogućnosti prilagodbe

Razvijanje cijelog niza mogućnosti prilagodbe može pomoći u sistematizaciji mogućih mjera za smanjenje ranjivosti i povećanje otpornosti određenog teritorija i zajednice. Platforma AdriAdapt nudi vlastiti katalog mogućnosti prilagodbe, koje su podijeljene po kategorijama u socijetalne, zelene i sive (inženjerske) mogućnosti, zajedno s primjerima dobrih praksi njihove provedbe. Socijetalne mogućnosti uključuju politike, pravne, društvene, upravljačke i financijske mjere koje mogu promijeniti ljudsko ponašanje i stilove upravljanja i doprinijeti jačanju sposobnosti prilagodbe i održivom razvoju. Zelene mogućnosti koriste prirodne procese ili procese srodne ekosustavima radi jačanja otpornosti i sposobnosti prilagodbe. Sive mogućnosti odnose se na tehnološka i inženjerska rješenja za poboljšanje prilagodbe teritorija, infrastrukture i ljudi. Katalog AdriAdapta može poslužiti kao inspiracija za izradu specifičnih rješenja prilagodbe. 

 • Procjena mogućnosti prilagodbe

Na temelju strateških i specifičnih ciljeva postavljenih u koracima 1 i 3, potencijalne mogućnosti prilagodbe procjenjuju se prema njihovoj primjerenosti u odnosu na lokalni kontekst, izvedivosti, učinkovitosti u smanjenju ranjivosti ili povećanju otpornosti i širem utjecaju na održivost. Vrlo je važno procjenu mogućnosti prilagodbe temeljiti na zajedničkim i transparentnim kriterijima, koji mogu uključivati: sklonost no-regret mjerama (radi se o neupitnim mjerama koje će biti korisne bez obzira na opseg budućih klimatskih promjena) ili low-regret mjerama (riječ je o mjerama s relativno niskim troškovima i značajnim koristima), sklonost rješenjima temeljenima na prirodi (zelene mjere), jednostavnosti provedbe, visokom omjeru koristi i troškova, minimiziranju sukoba i štetnih kompromisa itd. Procjenu mogu podržati različiti metodološki pristupi, uključujući analizu troškova i koristi (cost-benefit analysis – CBA), analizu isplativosti (cost-effectiveness analysis – CEA) i višekriterijsku analizu (multi-criteria analysis – MCA). Rezultat ove faze jasno su identificirane prioritetne mogućnosti prilagodbe.

 • Izrada plana

Nakon procjene rizika i ranjivosti klimatskih promjena (korak 2), osmišljavanja vizije željene budućnosti (korak 3) i utvrđivanja specifičnih ciljeva i politika (koraci 1 i 3), slijedi  dogovor o pojedinačnim mjerama prilagodbe (korak 4), a okvir za provedbu prilagodbe može se razviti u obliku plana. Očekuje se da će se u planu prilagodbe utvrditi koraci koje treba poduzeti kako bi se prioritetne mogućnosti prilagodbe pretvorile u konkretne akcije. Plan se može voditi prethodno razvijenom strategijom prilagodbe (na lokalnoj, podnacionalnoj ili čak nacionalnoj razini), navodeći smjer djelovanja i očekivane ishode. Međutim, to nije uvijek slučaj, a strateški ciljevi prilagodbe također se mogu razviti zajedno s planom, ovisno o kontekstu. O očekivanome sadržaju plana prilagodbe usuglasit će se svi stručnjaci koji su doprinijeli njegovu razvoju. Plan prilagodbe nije samo popis poželjnih mjera prilagodbe, već se radi o jasno artikuliranome dokumentu koji mora sadržavati:

 • sažetak glavnih izazova klimatskih promjena kojima se plan bavi
 • viziju i strateške i specifične ciljeve procesa prilagodbe 
 • pojedinosti o svakoj odabranoj mjeri prilagodbe, uključujući preliminarni sadržaj mjera, po potrebi
 • troškove, koristi od prilagodbe i kompromise koje zahtijevaju mjere prilagodbe
 • uloge i odgovornosti u provedbi plana, uključujući one koje se odnose na koordinaciju
 • veze s drugim strateškim dokumentima i planovima koji nisu usredotočeni na prilagodbu
 • vremenski okvir za provedbu mjera prilagodbe
 • ukupne troškove provedbe plana
 • dostupne mogućnosti financiranja
 • sustav praćenja, izvještavanja i vrednovanja (MRE) (vidi korak 5)
 • Financiranje plana

U sklopu plana preporučuje se utvrditi dostupne mogućnosti za financiranje provedbe prioritetnih mjera prilagodbe. Neke se mjere mogu provesti u okviru odredaba postavljenih u drugim međusektorskim ili sektorskim instrumentima planiranja (vidi korak 5 vezano za integraciju prilagodbi u planove i programe). Kod ostalih mjera, ključno je osigurati namjenska sredstva. EU-ovi programi financiranja, posebice LIFE, INTERREG i Horizon Europe zasigurno mogu pridonijeti financijskoj potpori za provedbu prilagodbe na lokalnoj razini.  Europski zeleni plan dodatno će otvoriti europske kanale financiranja. Ostale prilike mogu proizaći iz nacionalnih i podnacionalnih programa financiranja, namjenskih općinskih fondova, inicijativa koje promiče privatni sektor (uključujući donatorske organizacije), zajmova financijskih institucija (kao što je Europska investicijska banka), crowdfundinga, vlastitih sredstava kućanstava (tj. privatne inicijative s ciljem jačanja vlastite otpornosti) i sektorskih mehanizama financiranja (u kojima dostupna sredstva ne moraju nužno biti svedena na stavku „prilagodbe“, ali joj mogu pridonijeti). Preporučuje se fleksibilnost i kombinacija različitih izvora financiranja, posebno u slučajevima kada je teško osigurati namjenske proračunske stavke na razini općine. Za više o ovoj temi vidi Vodič za mogućnosti financiranja prilagodbe.

Ishodi koraka 4:

 • Katalog mogućnosti prilagodbe
 • Prioritetne mogućnosti prilagodbe
 • Plan prilagodbe
 • Program provedbe plana