Uključivanje dionika

Međukoraci. Uključivanje dionika

Uključivanje dionika bitna je sastavnica većine policy procesa ili procesa planiranja. To se svakako odnosi na prilagodbu, s obzirom na njezinu horizontalnu i međusektorsku narav. Uključivanje dionika u procese prilagodbe ima veliku vrijednost u mogućnostima edukacije o klimatskim promjenama i potrebi za poduzimanjem akcije za klimu. Sudjelovanje u izradi planova prilagodbe ili planova i projekata poveznih s akcijom za klimu pomaže u stvaranju klimatski pismene zajednice, spremne za suočavanje sa zahtjevnim izazovima koje klimatske promjene predstavljaju za društvo u cjelini. Prilagodba je u interesu širokog spektra dionika od kojih se očekuje sudjelovanje u zajedničkom stvaranju potrebnog znanja i odluka koje treba donositi tijekom cjelokupnog procesa. Uključivanje dionika igra važnu ulogu u svim koracima prilagodbe (kao što je već navedeno u opisu svakog koraka). Međutim, postoji jasna potreba za jasnijim usmjeravanjem njihova doprinosa, posebno zato da bi se ostvarilo najviše koristi iz procesa uključivanja. Uključivanje dionika potrebno je organizirati od samog početka (korak 1) i taj proces povjeriti stručnjacima za komunikaciju i posredovanje. Očekuje se da će dobro osmišljen proces uključivanja posvetiti pažnju transparentnosti, otvorenoj komunikaciji, povjerenju i odnosima, jasnom utvrđivanju uloga i odgovornosti i predanosti svih sudionika. 

 • Zašto i kada je važno uključivanje dionika

Proces prilagodbe treba biti otvoren prema doprinosu dionika u svakom pojedinom koraku. Međutim, uključivanje dionika u sve aktivnosti vrlo je teško izvedivo. Glavne koristi moguće je ostvariti putem jasnog definiranja ciljeva vezanih za uključivanje dionika i identificiranjem trenutka u kojem je njihov doprinos najkorisniji za cjelokupni proces. Odlučivanje o uključivanju dionika ovisi o kontekstu, premda možemo očekivati da je posebno važno u sljedećim aktivnostima: razmjeni podataka i informacija o opasnostima i rizicima od klimatskih promjena, identificiranju prioritetnih utjecaja klimatskih promjena, zajedničkom stvaranju vizije, postavljanju ciljeva koji proizlaze iz vizije, razmjeni iskustava o mogućnostima prilagodbe, predlaganju specifičnih mjera prilagodbe, izradi plana praćenja, izvještavanja i vrednovanja (MRE) i izradi programa za governance prilagodbe na klimatske promjene. Uključivanje dionika ne prestaje odobrenjem plana prilagodbe, već je presudno i za uspješnost faza provedbe i praćenja.

 • Koga uključiti

Mapiranje i analiza dionika ima za cilj utvrditi dionike koji će se uključiti u proces prilagodbe. To je korisno jer se na taj način svim sudionicima predstavljaju interesi i stavovi dionika i njihovi međusobni odnosi. Odabir dionika temelji se na transparentnim kriterijima i ima za cilj osigurati uravnoteženo sudjelovanje različitih kategorija dionika, uključujući uprave zadužene za prilagodbu na različitim razinama (od lokalne do državne razine, prema potrebi), različite odjele nadležne organizacije, sektorska tijela, akademsku zajednicu i istraživačke institute, nevladine organizacije, druge interesne skupine i predstavnike poslovnog sektora. Ne postoji idealan broj uključenih dionika; preporučuje se uravnoteženost u smislu udovoljavanja potrebi za davanjem glasa svim kategorijama dionika, s time da je potrebno da taj broj ostane dovoljno malen kako bi se mogla osigurati učinkovitost postupka i posvećenost dionika tijekom cjelokupnog trajanja procesa. Nakon identificiranja dionika, razjasnit će se konkretna razina njihove uključenosti, koja se kreće u rasponu od informiranja, dvosmjerne komunikacije, savjetovanja, zajedničkog stvaranja, sve do zajedničkog odlučivanja itd. Razina uključenosti razlikovat će se od jedne do druge skupine dionika, a može se čak i promijeniti u tijeku procesa. Međutim, definiranje uloga i odgovornosti svakog dionika od samog početka ključno je radi osiguravanja uspješnog uključivanja dionika. Konačno, preporučuje se korištenje postojećih platformi dionika (na primjer, neki su gradovi možda već uspostavili proces održivog razvoja ili urbanog planiranja s posebnim naglaskom na dionike). 

 • Evidencija korištenja doprinosa dionika

Da bi se povećala razina povjerenja, dionike treba redovito obavještavati o korištenju rezultata proizašlih iz njihovog sudjelovanja. Prilagodba treba biti  zajednički osmišljen proces, a strategija ili plan koji proizlaze iz tog procesa zajednički ishod suradnje svih uključenih dionika. U evidenciji rasprave mogu se koristiti različite metode i instrumenti, kao što su zapisnici sa sastanaka, priručnici, plakati ili infografike koji sažeto prikazuju ključne postignute rezultate, web stranice o konkretnoj tematici, itd. Također, važno je definirati potrebnu razinu formalizacije doprinosa dionika. Kada se sudjelovanje dionika odnosi na općenitu razmjenu znanja i iskustava, nije potrebno inzistirati na formalizaciji. Međutim, kada se očekuje da sudionici iznesu svoje strateške interese i izraze s njima povezane ciljeve, moguće je da će biti potreban viši stupanj formalizacije. Međutim, konačna odluka o razini formalizacije ovisi o konkretnom slučaju. U nekim kontekstima, može se dati prednost neformalnim procesima kako bi se spriječilo blokiranje procesa i izbjeglo odvraćanje dionika od aktivnog sudjelovanja. 

 • Izrada plana komunikacije i podizanja svijesti.

Uspješna komunikacija o prilagodbi na klimatske promjene često je ključna za osiguravanje podrške javnosti, daljnje jačanje sudjelovanja javnosti i jačanja razine svijesti o izazovima klimatskih promjena i mogućim rješenjima. Potreban je stabilan komunikacijski plan kako bi se glavni rezultati procesa prilagodbe uspješno prenijeli različitim ciljanim skupinama. Da bi se to ostvarilo, trebalo bi:

 • pojasniti terminologiju; značenje pojmova kao što su ranjivost, rizik, ublažavanje, prilagodba, koji možda nisu svima jasni na prvi pogled
 • formulirati prenesene poruke na način blizak korisnicima (u smislu jezika, sadržaja i formata) uzimajući u obzir da različite skupine ciljane publike zahtijevaju različite pristupe
 • zajedno s rezultatima, također prenijeti i s njima povezane pretpostavke i neizvjesnosti (npr. o budućim scenarijima i projekcijama klimatskih promjena)
 • usredotočiti se i na primjere dobre prakse, a ne samo na metodološke i teorijske aspekte
 • na najbolji mogući način iskoristiti kombinaciju komunikacijskih pristupa (izravno sudjelovanje, masovni mediji, internet, društvene mreže) i sredstava (kratki tekstovi, infografike, video i audio materijali, razmjena iskustava na sastancima, itd.) kako bi se moglo doprijeti do što većeg broja ljudi

Rezultati uključivanja dionika:

 • Dokument s rezultatima mapiranja i analize dionika 
 • Dokument s planom aktivnosti uključivanja dionika
 • Evidencija o rezultatima procesa uključivanja dionika
 • Plan komunikacije i podizanja svijesti o prilagodbi

STUDIJA SLUČAJA: Radionice „Climagine“ iz Obalnog plana ŠKŽ-a.